נהלי הרשמה

ההרשמה לפעילויות המרכז הקהילתי מתקיימת דרך אתר האינטרנט בלבד בכתובת  [email protected]
הצטרפות ותשלום לפעילות החוגים מתאפשרת רק לאחר קריאה ואישור נהלים אלו. מעבר לשלב
הבא מהווה הסכמה לנהלים.
החוגים ופעילויות בבתי הספר, ביישובים ובמתקנים ברחבי יואב יחלו ב – 1.9.2023 ויסתיימו ב –
22.6.2024.
חישוב עלות החוג הינה שנתית ומחולקת למספר חודשי פעילות. העלות השנתית לוקחת בחשבון
את לוח החופשות והחגים לפי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס לביטולים לא
מתוכננים. המחירים המפורסמים באתר הינם שנתיים ויגבו בפריסה חודשית לאורך השנה.
המרכז הקהילתי מתחייב לקיים 30 מפגשים במהלך השנה לחוג חד שבועי ו- 60 מפגשים לחוג דו שבועי.
פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים (ע“פ החלטת המרכז הקהילתי). מספר המשתתפים
משתנה מחוג לחוג. המרכז הקהילתי רשאי להחליט על סגירת חוג / איחוד קבוצות עקב מיעוט משתתפים.
משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה (תשלום בפועל) . ההרשמה תכנס
לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום.
בחוגים בהם ישנן הסעות, אלו מיועדות רק עבור הרשומים לחוג.
המרכז הקהילתי רשאי להביא מדריך מחליף בכל עת. חוגים המתבטלים בשל מחלה/ מילואים/ מזג אויר
יושלמו במהלך השנה ככל שניתן. הודעה מסודרת תשלח להורים.
חוב למרכז הקהילתי יגרור אי השתתפות בפעילויות המרכז הקהילתי עד לסילוק החוב.

תשלומים

התשלומים שמתבצעים בכרטיסי אשראי יחויבו בין התאריכים 10-14 לכל חודש.
ניתן לשלם בהמחאות דחויות לתאריך ה– 10 בכל חודש.
המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך: 25 ₪
לא תתקיים פריסה חודשית לחיוב לאחר חודש יוני 2023
איחור בתשלום יחייב את המשתתף בתשלום על חודש האיחור ועל החודש הנוכחי.
בחלק מהחוגים תתכן גבייה חודשים נוספת עבור ערכות חומרים.

נהלי פרישה/ביטול

בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס "ביטול חוג מקוון" באתר המרכז הקהילתי ו/ או מול מנהלנית המרכז הקהילתי במייל [email protected] באחריות המבקש לוודא קבלת הבקשה במשרדי המרכז הקהילתי וליידע את המדריכ.ה.
לא יעשו ביטולים/רישומים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב, ייחשב
המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.

בקשת ביטול חוג

כל בקשה לביטול חוג עד לתאריך 15 בכל חודש, המשתתף יחויב בעלות מחצית
החודש. בקשת ביטול לאחר ה-15 לכל חודש, יבוצע חיוב עבור חודש מלא.
בקשת ביטול חוג שתוגש לאחר ה-15.3.2024
במקרה של הפסקת ההשתתפות בחוג לאחר 15.3.2024 יחויבו המשתתפים
בתשלום %50 דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות.
לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו ללא הודעה מסודרת וע"פ
נוהל זה.
לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים (אלא בהודעה
מראש ובאישור המרכז הקהילתי).
היעדרות מפעילות בשל מחלה מעל 14 יום – יינתן החזר כספי בכפוף לאישור רפואי.
המרכז הקהילתי יהיה רשאי שלא לקיים פעילות בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז כגון: מלחמה, פגעי מזג אוויר, שביתה, מגיפה ו/או הנחיות רגולטוריות הנוגעות לבריאות הציבור ולהחלטות משרד החינוך.

הנחות

בקשות חריגות יש להפנות לוועדת ההנחות באמצעות אתר האינטרנט. לחצו כאן למעבר לאתר >>
מרכז קהילתי יואב נהלים וטפסים בקשה להנחה
פעילויות בבית גיל אור, לאוכלוסייה המבוגרת אינם נכללים בהסדרי הנחות אלו.
לפעילות חוגי נגינה והרכבי מוסיקה מתקיימות התאמות נוספות – כפי שמפורט באתר המרכז
הקהילתי – מרכז המוסיקה.