הצטרפות ותשלום לפעילות החוגים מתאפשרת רק לאחר קריאה ואישור נהלים אלו. מעבר לשלב הבא מהווה הסכמה לנהלים.
החוגים והפעילויות בבית גילאור, ביישובים ובמתקנים ברחבי יואב יחלו ביום א', 03.09.2023 ויסתיימו ביום חמישי - 27.06.2024.
*חוג פיסול וקרמיקה יחל ביום חמישי 14/9/23 ויסתיים ב 20/6/24. 
חישוב עלות החוג הינה שנתית ומחולקת למספר חודשי פעילות. העלות השנתית לוקחת בחשבון את לוח החופשות והחגים ובהתייחס לביטולים לא מתוכננים- סה"כ מינימום של 34 מפגשים בשנה. המחירים המפורסמים באתר הינם שנתיים ויגבו בפריסה חודשית לאורך השנה.
פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים (ע”פ החלטת צוות גילאור). מספר המשתתפים משתנה מחוג לחוג. צוות גילאור רשאי להחליט על סגירת חוג / איחוד קבוצות עקב מיעוט משתתפים.
משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה (תשלום בפועל). ההרשמה תכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום.
בחוגים בהם ישנן הסעות, אלו מיועדות רק עבור הרשומים לחוג.
צוות גילאור רשאי להביא מדריך מחליף בכל עת. חוגים המתבטלים בשל מחלה/ מילואים/ מזג אויר יושלמו במהלך השנה ככל שניתן. הודעה מסודרת תשלח למשתתפים.
חוב לגילאור יגרור אי השתתפות בפעילויות עד לסילוק החוב.

תשלום

לנוחות המשלמים אנו מחלקים את התשלום השנתי ל-10 תשלומים חודשיים. נדגיש שהתשלום החודשי אינו תואם את ימי הפעילות באותו החודש (חופשות וחגים למיניהם).
התשלומים מתבצעים בכרטיסי אשראי.

נהלי פרישה/ביטול

בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס "ביטול חוג מקוון" באתר המרכז הקהילתי ו/ או מול משרדי בית גילאור
במייל: [email protected]  באחריות המבקש לוודא קבלת הבקשה במשרדי בית גילאור וליידע את המדריכ.ה.
לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.
בקשת ביטול חוג - כל בקשה לביטול חוג עד לתאריך 15 בכל חודש, המשתתף יחויב בעלות מחצית החודש. בקשת ביטול לאחר ה-15 לכל חודש, יבוצע חיוב עבור חודש מלא. במקרה של הפסקת ההשתתפות בחוג לאחר 15/3/2024  יחוייבו המשתתפים בתשלום 50% דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות. לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו ללא הודעה מסודרת וע"פ נוהל זה.
בהיעדרות מפעילות בשל מחלה מעל חודש - יינתן החזר כספי בכפוף לאישור רפואי.
בקשות חריגות יופנו בכתב לרכזת פנאי והעשרה בית גילאור.

שימו לב:  הרישום לחוגים לא מתבצע באופן אוטומטי. יש לחדש את הרישום לחוג.
לא יתאפשר להשתתף בחוג ללא הרשמה ותשלום מראש.

הרשמה לחוגים:

דרך אתר האינטרנט- www.matnas-yoav.org.il
באמצעות מייל- [email protected]
במשרד בית גילאור- 08-8500728