הצהרת מידע בדבר בריאות הילד

 


נא לסמן במשבצת המתאימה (חובה) שדה חובה


בדיקת חום:הנני מאשר למטפלת לבדוק חום לילד שלי במד חום דיגיטלי

הנני מתחייב/ת להודיע למרכז מיידית על כל בעיה ו/או מגבלה שהתגלתה וזאת מיד עם התגלותה.
בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית, הנני מתחייב/ת לחתום על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד על מגבלה רפואית שיימסר לנו ולנהוג בהתאם לאמור בו.

מידע רפואי

 

 

חל איסור על עובדות הצהרון לתת תרופות לילדים, לרבות אקמול.

 
 

הולכת ילדים לצהרון והחזרתם לבית

בני/בתי יגיע/תגיע כל בוקר לצהרון ויוצא/תוצא ממנו בלוויית אדם מבוגר מטעם המשפחה.
שמות המבוגרים הרשאים להוציא את בני/בתי מהצהרון (חובה) שדה חובה
שםת"זקרבהטלפון

אם אהיה מעוניין כי בני/בתי יילקח על ידי אדם אחר שאינו מאוזכר לעיל, אני מתחייב להודיע על כך למנהלת הצהרון / אחראית כתה

Browser not supported

אישור תקנון (חובה) שדה חובה